สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Business Simulation Workshop

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Business Simulation Workshop

เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Business Simulation Workshop ร่วมกับบริษัท Global Pro Business Solutions จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ผ่านการบูรณาการทักษะ เช่น ทักษะทางธุรกิจ การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ผ่านเกมจำลองทางธุรกิจ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม และมี ดร. ภัทรพงษ์ พรรณศิริ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรพิเศษและเป็นพี่เลี้ยงแก่นักศึกษาระหว่างการดำเนินกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดามสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EouJX9q5iwBBtfxwSIUwrb8BKnIMLylojLgZj1CwCxZpFg?e=CrMzX7

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี