สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน SMU

ศึกษาดูงาน SMU

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะสายวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore management University : SMU)  ประเทศสิงคโปร์ โดยมีคุณ Emelynn Siah Assistant Manager ต้อนรับพร้อมนำชม Institute of Innovation & Entrepreneurship และ Collage of Integrated Studies โอกาสนี้คณะได้ศึกษาระบบการเรียนการสอน และโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาภายในสถาบัน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EiHp8dTsL8dJibvcSa8ydQ0Bnq1b1aJJtVJ5QeKpRHm4cw?e=3pkIR7

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี