สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปิดโครงการ Smart Credit 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีปิดโครงการ Smart Credit 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีปิดโครงการ Smart Credit วิชาพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ และ การตลาดดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการขาย และการตลาด จากบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันและอนาคต” ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การได้รับใบประกาศนียบัตรของทั้ง 2 วิชา ทั้งนี้โครงการ Smart Credit เป็นโครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมเครดิตให้ผู้ที่มีความสนใจ โดยมีชั่วโมงการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้เทียบเท่าการเรียนปริญญาตรีตามปกติ ซึ่งผู้เรียนในรอบนี้เป็นผู้ที่มีความหลากหลายตั้งแต่ผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.5 ที่มีการไลฟ์ขายของออนไลน์จนถึงผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuQvbSk2mkZIjy0WIqR-AgQBmIzuzG9xuoB9eUkQwj9tqQ?e=bEhIk3

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี