สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย นครเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย นครเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เดินทางไปวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าประชุมร่วมด้านวิชาการเกี่ยวกับการได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ในโครงการความร่วมมือสาขาวิชานานาชาติลูปันเวิร์คช็อปประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 5 ซึ่งมีนักศึกษาจบไปจำนวน 3 รุ่น โดยผ่านกลุ่มภาคีเครือข่ายวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โครงการนี้เป็นความร่วมมือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบบหลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากทั้งวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ทั้งนี้ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาและที่ได้รับการขยายโอกาสทางศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี ในโอกาสนี้ได้ไปส่งนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (ระบบทวิวุฒิ) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดูภาพเพิ่มเติม : https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ep1bcqP8G_hBkzNIF1CBDWEBzEfn9QiYY5lDEKfJPY1wIw?e=cuQlGz

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี