สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ประจำคณะ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ มทร.ล้านนาในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 5422 ชั้น 4 อาคาร 605

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี