สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมให้โอวาท และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กล่าวต้อนรับ โดยนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้ วิถีพอเพียง โดยมีพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา และนางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสารให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 (พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นักศึกษาร่วมฐานกิจกรรมฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การพึ่งพาตนเอง และร่วมพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) และในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567 เรียนรู้หลักการทรงงาน แรงบันดาลใจเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ และพันธุกรรมสร้างชีวิต พร้อมทำกิจกรรมกลางแจ้งด้านผัก คุณภาพในโรงเรือน การขยายพันธุ์พืช การปลูกผักคอนโด การทำนาดำและนาโยนกล้า รวมไปถึงการเขียนแผนที่ชีวิตโดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี