สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปิดโครงการปรับพื้นฐานทักษะช่างสำหรับนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีปิดโครงการเรียนปรับพื้นฐานทักษะช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในสายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สามารถการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและปลอดภัย อันเป็นการพัฒนาสมรรถนะทักษะเชิงช่างและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการเรียนการฝึกหลักสูตรระยะสั้น 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการปรับพื้นฐานพร้อมกล่าวปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย ชั้น 4 อาคาร 605

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี