สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 17 สถานศึกษา ศึกษาดูงานการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์กานดา ไทรฟัก รักษาการคณบดีสำนักวิชาเกษตรนวัต ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรสถาบัน ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 17 สถานศึกษา จาก 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นาราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา จำนวน 40 คน โดยแบ่งกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม เพื่อศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มที่ 1 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม CDTI Innovation Workshop และห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ห้องปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน งานเชื่อม/งานตะไบ ห้องปฏิบัติการเครื่องกล ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ ห้องสมุดวิชาชีพ และห้องปฏิบัติสร้างเครื่องดนตรีไทย

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และดร.สนิท หฤหรรษวาสิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการเรียนการสอนรูปแบบ “เรียนคู่งาน – งานคู่เรียน” และในการนี้ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และขอบคุณสถาบัน ฯ โดยมี นายมูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา หัวหน้ากลุ่มคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารกล่าวขอบคุณ และชื่นชมในการต้อนรับดูแลเอาใจใส่ในการให้ข้อมูล ข้อคิด และสัญญาให้ว่าคำมั่น จะกลับไปนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพ ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนได้นำความรู้จากการดูงานไปเป็นแนวทางในการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมการใช้ไอทีในการเรียนการสอนได้ต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ชั้น 4 (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี