สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฟังการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis

นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ เป็นประธาน เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis” ซึ่งเป็นการฟังเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมุ่งป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในการปรับแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569) ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในการจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis นางนันทนา เฉลยจรรยา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการ สังกัดศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มาให้ความรู้แนวทางอันเป็นประโยชน์อย่างมาก และตอบข้อ ซักถาม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนางพวงจันทร์ เหล่าสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการเงินและบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรในส่วนงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ งานพัสดุ และงานการเงินและบัญชี จำนวน 20 คน ร่วมฟังการบรรยาย สรุปประเด็นสำคัญ อาทิ การรายงานผลในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis เป็นต้น การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.ณ ห้องเรียน 4308 ชั้น 3 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี