สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิกาบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง แขกรับเชิญผู้มีเกียรติจากเครือข่ายสถานประกอบการ และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษานะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และพระราชทานรางวัลเรียนดี รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา และทุนการศึกษา ในงานปิดภาคการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 75 คน ประจำปีการศึกษา 2566 กราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา และพระราชทานพระราโชวาทเป็นแนวทางปฏิบัติและสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน และนักศึกษาสืบต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 2566 line album 30 .. 2567 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี