Chulalak Kuptrarat

Deputy director of academic affairs

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปกร

ระดับปริญญาโท
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปกร