สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกวดโครงงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับชมได้ที่ เพจ Facebook สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
>> bit.ly/36o6kch
 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน และบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยให้นักศึกษามีทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผลงานที่เข้าร่วมการประกวดมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ชิ้นงาน ได้แก่ การประยุกต์ใช้เเขนกลสำหรับเสิร์ฟซูชิอัตโนมัติ การพัฒนาระบบตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารกรณีศึกษาห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร605 เครื่องลำเลียงผลิตภัณฑ์ประเภทหลอดครีมป้อนเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องวัดปริมาณเพลี้ยกระโดด เครื่องอบแห้งตะลิงปลิงพลังงานงานสองระบบ การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าอัตโนมัติ พัฒนาระบบแขนกลสำหรับเตรียมซูชิ รางขนส่งฝรั่งอัตโนมัติสำหรับสวนแบบท้องร่อง หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติภายในอาคาร ควบคุมด้วยROS รถเก็บลำไยควบคุมการขึ้น-ลงด้วยมอเตอร์ เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำโดยสื่อสารผ่านทางเครือข่าย LoRaWAN เครื่องแยกเศษกระจกจากสีของกระจก และเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนส่งสัญญาณผ่านระบบ NB-IoT ผลการประกวดโครงงานเรื่อง “การพัฒนาระบบแขนกลสำหรับเตรียมซูชิ” โดยนางสาวปุณยาพร ควรสุวรรณ นายกรัณย์กฤษณ์ ร่มโพธิ์โชติกา และนายติณณภพ โพธิ์สุวรรณ สามารถค้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี