สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

ซอด้วง

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          รายวิชางานสร้างเครื่องดนตรีไทย 1 สอนโดยอาจารย์วาทิต ไทรวิมาน ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2556 เป็นรายวิชาที่ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องมือกล เครื่องจักรกลสำหรับการสร้างเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ซอด้วง ตามกระบวนการผลิตกรรมวิธีในการสร้างซอด้วง
               
เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          ซอด้วงเป็นซอสองสาย มีลักษณะเสียงแหลม แต่เดิมใช้กระบอกไม้ไผ่มาทำกระบอกซอด้วง แต่เนื่องจากไม่แข็งแรงทนทานและเสียงอาจจะไม่ตรงตามอุดมคติของนักดนตรีบางกลุ่ม จึงมีการพัฒนาการทำกระบอกซอด้วงด้วยไม้เนื้อแข็งเนื่องจากให้เสียงที่แหลมคมชัด ก้องกังวาน ส่วนหน้าซอนิยมใช้หนังงูเหลือมขึง เพราะทำให้เกิดเสียงแก้วเกิดความไพเราะอย่างยิ่ง นักเรียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนมาตรฐานของซอด้วง กระบวนการกลึง การขึ้นหน้าซอ การใส่หางม้า การควั่นสายซอรวมไปถึงการทำสีซอด้วง นักเรียน ซอด้วงที่นักเรียนได้สร้างขึ้นนี้ทำจากไม้ชิงชันซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง คันชักขึงด้วยหางม้าแท้ให้คุณภาพเสียงที่ดี เนื่องจากมีความฝืดที่เหมาะสมประกอบกับการใช้สายซอที่ทำจากสายไหมทำให้ซอด้วงมีคุณลักษณะเสียงที่ดี

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์ (ถ้ามี)
ใช้สำหรับการบรรเลงดนตรีไทย

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.สวรรยา  ทับแสง
อ.สุเมธา ทรัพย์รังสี

นักเรียน/นักศึกษา
นักเรียน ปวช.1 (ปัจจุบัน ปวช.2)

เบอร์ติดต่อ
083-9155639

 

ระดับปริญญาตรี