สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

อุปกรณ์ประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งด้วยระบบฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          พัฒนาอุปกรณ์และอัลกอริทึมในการแนะนำปริมาณการเติมสารเคมีและปริมาณการเติมอากาศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          การพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารอัลม่าลิงค์ บริษัท บี.กริม อัลม่าลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด  โดยได้จัดทำระบบวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ โดยมีส่วนประกอบหลัก ๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. เซนเซอร์รับค่าคุณภาพน้ำ 2.การแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน และคอมพิวเตอร์ 3.ส่วนควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง พร้อมทั้งประมวลผลเพื่อแนะนำปริมาณการเติมอากาศและสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบฟัซซี่ลอจิก

วิธีการใช้งาน
          ทำการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ เพื่อทำการตรวจวัดในบ่อบำบัดน้ำเสีย ข้อมูลจากการวัดจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ พร้อมกับการแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นเมื่อมีค่าใดค่าหนึ่งไม่อยู่เกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลจะจัดเก็บไว้ที่ Database เพื่อนำไปทำรายงานรายวัน/รายเดือน นอกจากนั้นระบบนี้จะแนะนำปริมาณการเติมอากาศและสารเคมีที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบฟัซซี่ลอจิก

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์
          ข้อมูลทดสอบจากอาคารอัลม่าลิงค์ บริษัท บี.กริม อัลม่าลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินการขณะนักศึกษาฝึกงาน และอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมการยื่นขออนุสิทธิบัตร

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต อ.ลภัส พูลเพิ่ม

นักเรียน/นักศึกษา
นายวงศกร จันทร์อำรุง
นางสาวจามจรี เตชะปรีชาวงศ์
นายธราดล มาเที่ยง

 

ระดับปริญญาตรี