สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Play Video

โครงการ U2T ตำบลชุมแสง โดยคณะบริหารธุรกิจ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

คือโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ช่วยสร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ สร้างโอกาสและรายได้ให้กับบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาและประชาชน 60,000 คน โดยการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมดำเนินการในพื้นที่เครือข่าย 5 ตำบล ได้แก่ ต. หนองพันทา จ. บึงกาฬ, ต. กุดจอก จ. ชัยนาท, ต. ทองเอน จ. สิงห์บุรี, ต. ชุมแสง และ ต. พลงตาเอี่ยม จ. ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา
2. เพื่อให้เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน ตลอดจนเพื่อประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าดำเนินการช่วยเหลือดูแล แก้ปัญหา โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทและความต้องการของชุมชน

เพื่อดำเนินการตามพระราโชบายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นที่พึ่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและประชาชนฐานรากอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สถาบันฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ และดูแลรับผิดชอบ 5 ตำบล ของจังหวัดระยอง ชัยนาท สิงห์บุรี และบึงกาฬ โดยมี 3 เรื่องสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้

1. คัดเลือกและกำกับดูแลการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา 20 คน/ตําบล รวม 100 คนใน 5 ตำบล
2. อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเก็บข้อมูลของชุมชน ช่วยประสานงานโครงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
3. เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน องค์กรของจังหวัด ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง และจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ตำบลกุดจอก : โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมการอบรมติดตั้งระบบพลังงานทดแทนในอุปกรณ์การเกษตรและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การไฟฟ้า/พลังงานทดแทนพร้อมคู่มือประชาชน 12 เล่ม ที่ ต. กุดจอก จ. ชัยนาท

ตำบลชุมแสง : โดยคณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมอบรมพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน อบรมการทำธุรกิจ และการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ต. ชุมแสง จ. ระยอง

ตำบลหนองพันทา : โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับกิจกรรมอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ต. หนองพันทา จ. บึงกาฬ

ตำบลพลงตาเอี่ยม : โดยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าและช่างยนต์ และอบรมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ต. พลงตาเอี่ยม จ. ระยอง

ตำบลทองเอน : โดยคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตำบลและนำเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ ต. ทองเอน จ. สิงห์บุรี

ระดับปริญญาตรี