สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

โครงการ U2T ตำบลชุมแสง โดยคณะบริหารธุรกิจ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

คือโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ช่วยสร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ สร้างโอกาสและรายได้ให้กับบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาและประชาชน 60,000 คน โดยการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมดำเนินการในพื้นที่เครือข่าย 5 ตำบล ได้แก่ ต. หนองพันทา จ. บึงกาฬ, ต. กุดจอก จ. ชัยนาท, ต. ทองเอน จ. สิงห์บุรี, ต. ชุมแสง และ ต. พลงตาเอี่ยม จ. ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา
2. เพื่อให้เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน ตลอดจนเพื่อประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอุบัติใหม่
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าดำเนินการช่วยเหลือดูแล แก้ปัญหา โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทและความต้องการของชุมชน

เพื่อดำเนินการตามพระราโชบายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นที่พึ่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและประชาชนฐานรากอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สถาบันฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ และดูแลรับผิดชอบ 5 ตำบล ของจังหวัดระยอง ชัยนาท สิงห์บุรี และบึงกาฬ โดยมี 3 เรื่องสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้

1. คัดเลือกและกำกับดูแลการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา 20 คน/ตําบล รวม 100 คนใน 5 ตำบล
2. อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเก็บข้อมูลของชุมชน ช่วยประสานงานโครงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
3. เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน องค์กรของจังหวัด ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง และจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ตำบลกุดจอก : โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมการอบรมติดตั้งระบบพลังงานทดแทนในอุปกรณ์การเกษตรและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การไฟฟ้า/พลังงานทดแทนพร้อมคู่มือประชาชน 12 เล่ม ที่ ต. กุดจอก จ. ชัยนาท

ตำบลชุมแสง : โดยคณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมอบรมพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน อบรมการทำธุรกิจ และการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ต. ชุมแสง จ. ระยอง

ตำบลหนองพันทา : โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับกิจกรรมอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ต. หนองพันทา จ. บึงกาฬ

ตำบลพลงตาเอี่ยม : โดยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าและช่างยนต์ และอบรมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ต. พลงตาเอี่ยม จ. ระยอง

ตำบลทองเอน : โดยคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมอบรมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตำบลและนำเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ ต. ทองเอน จ. สิงห์บุรี

ระดับปริญญาตรี