สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Teacher Putthachart Prasankaew

อาจารย์ พุทธชาด ประสานแก้ว

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พ.ศ.2553

ระดับปริญญาโท
วศ.ม.(วิศวกรรมเว็บ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พ.ศ.2558

ผลงานวิชาการ

  • พุทธชาด ประสานแก้ว และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา (2561). “อีดียุ-เวิร์ด : แอปพลิเคชันเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กในวัยประถมศึกษา” งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหาร จัดการ ครั้งที่10 (National Conference on Administration and Management : NCAM 2018), หน้า 482-493