สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับปริญญาโท
– ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับปริญญาเอก
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารอาชีวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ