สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

กรรมการสภาสถาบันประเภทหัวหน้าส่วนงาน
  • E-Mail: nuananong.tha@cdti.ac.th
  • โทร: 0-2282-6808 ต่อ 3075

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับปริญญาโท
– ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับปริญญาเอก
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารอาชีวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ