สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

คณะกรรมการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณะครู และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้


1.การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 และการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง“บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การ ระดับสถานศึกษา สู่มาตรฐาน” โดยวิทยากร นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


2.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายการในการแข่งขัน ดังนี้
•ทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน ทักษะวัดละเอียด ระดับ ปวช. ผลการแข่งขัน ได้รับคะแนน 73.92 คะแนน ได้เกียรติบัตรมาตรฐานเหรียญเงิน อันดับที่ 9 ได้แก่ นายรัฐนนท์ ชิดชัยโย และนายสิริวิทย์ กันทริกา นักเรียนสาขาช่างกลโรงงาน โดยมีครูผู้ควบคุม ครูทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์
•ทักษะวิชาชีพ วิชาเทคนิคพื้นฐาน ระดับ ปวช. ผลการแข่งขัน ได้รับคะแนน 24.17 คะแนน ได้ อันดับที่ 13 ได้แก่
นายปุญญินท์ เลิศยิ่งยศ สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่1 โดยมีครูผู้ควบคุม ครูพรพิทักษ์ หิมวัลย์
•ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช. / ปวส. ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้คะแนน 95.67
คะแนน มาตรฐานระดับเหรียญ ทอง อันดับ 1 ได้แก่ นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย โดยมีครูผู้ควบคุม ครูวุฒิชัย กิจวาส
•ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช. / ปวส. ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ได้คะแนน 95 คะแนน มาตรฐานระดับเหรียญ ทอง อันดับ 2 ได้แก่ นายศศิกร ธีพลางกูร นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โดยมีครูผู้ควบคุม ครูสุเมธา ทรัพย์รังสี

ในการนี้ได้รับเกียรติและสร้างขวัญเป็นกำลังใจอย่างดีของชาวอาชีวศึกษาจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อีกด้วย ในวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album .2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี