สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุม กบง.

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 55 (2/ปีงบประมาณ 2566) ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผล และชี้แจ้งด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์
ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ คือ การเห็นชอบรายละเอียดข้อเสนองบประมาณเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ 2568 แผนงานบุคลากรภาครัฐวงเงินงบประมาณ 103 ล้านเศษเพื่อเสนอสำนักงบประมาณต่อไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี