สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ CIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร กรรมการที่ปรึกษา และคณะเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การใช้งานลายมือชื่อดิจิทัลแบบน่าเชื่อถือ นโยบายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 190173 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี