สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ร่วมแสดงความยินดี

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์
ธนไพศาล ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบัน เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9004 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี