สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือกรอบแนวคิดกรอบวิชาศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวคิดกรอบวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ส่วนหนึ่งของโครงการจัดการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับอุดมศึกษาไทย ณ ห้องประชุม 4322 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี