สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมหารือกรอบแนวคิดกรอบวิชาศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวคิดกรอบวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ส่วนหนึ่งของโครงการจัดการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับอุดมศึกษาไทย ณ ห้องประชุม 4322 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี