ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันที่ผ่านการทดลองงาน และได้รับการบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (นายวีรภัทร ยอดราช)