สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การทำยางสน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำยางสน” โดย อาจารย์วาคภัฎ ศรีวรพจน์ ดุริยางคศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี