สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการสอนออนไลน์ “Google Classroom” เตรียมความพร้อมการออกแบบการสอนออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การอบรมการสอนออนไลน์ Google Classroom เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ " การเตรียมความพร้อมการออกแบบการสอนออนไลน์" ให้กับคณะครูและอาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีวิทยากรพิเศษจัดแบ่งกลุ่มฝึกอบรมตามหลักการและขั้นตอนการ ออกแบบการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1.สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชา 2.มีวิธีการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์ 3.สามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์ 4.เข้าใจหลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ได้อย่างเหมาะสม ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง 4302 4304 และห้อง 4315 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ช่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี