สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรมการสอนออนไลน์ “Google Classroom” เตรียมความพร้อมการออกแบบการสอนออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การอบรมการสอนออนไลน์ Google Classroom เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ " การเตรียมความพร้อมการออกแบบการสอนออนไลน์" ให้กับคณะครูและอาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีวิทยากรพิเศษจัดแบ่งกลุ่มฝึกอบรมตามหลักการและขั้นตอนการ ออกแบบการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1.สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชา 2.มีวิธีการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์ 3.สามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์ 4.เข้าใจหลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ได้อย่างเหมาะสม ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง 4302 4304 และห้อง 4315 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ช่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี