สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (SEAMEO STEM-ED)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้การต้อนรับคณะศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) พร้อมหารือทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (Career Academies) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Chevron Enjoy Science:  สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2” โดยการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม มีความรู้ และสมรรถนะในการก้าวสู่อาชีพดังกล่าว โดยมุ่งเน้นกลุ่มอาชีพที่สอดรับกับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และกลุ่มอาชีพที่ขาดแคลน แบ่งเป็น 4 กลุ่มอาชีพสำคัญ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์และไอซีที และด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี