สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รายวิชาอารยธรรมและโลกปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อ.สัจจาวุฒิ รอดสำราญ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ ''การทุจริตคอรัปชั่น'' ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมสังคมแห่งความสุจริตและโปร่งใส โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ลานสนุกคิด ให้ผู้เข้าชมคิดวิเคราะห์พฤติกรรมที่เคยทำในชีวิตประจำวันว่าเสี่ยงต่อ "การทุจริต" หรือ "โกง" หรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการค้นหาความหมายของการ "ทุจริต" โดยสื่อสารผ่านสถานการณ์จำลอง ส่วนที่ 2 เลือกทางเดิน วีดีทัศน์แสดงภาพรวมปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อสะท้อนให้ผู้เข้าชมทราบถึงที่มาของปัญหาการทุจริตที่มักเกิดขึ้นจากความเคยชินแม้จะเป็นการโกงเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ส่วนที่ 3 เมืองมนต์ดำ สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เข้าชมทราบถึงมูลค่าความสูญเสียเงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลอันเกิดจาก "การทุจริต” เพื่อปรับทัศนคติให้ผู้เข้าชมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมของคนไทย ส่วนที่ 4 ตีแผ่กลโกง ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้รูปแบบกลโกงในการทุจริต 6 ประเภท เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมและชั้นเชิงการทุจริตที่มีความซับซ้อน ส่วนที่ 5 กำจัดกลโกง ให้ผู้เข้าชมรับรู้ถึงบทบาท ภารกิจ และพัฒนาการของสำนักงาน ป.ป.ช. นับจากเริ่มก่อตั้ง และเข้าใจวิธีการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงรายละเอียดคดีสำคัญที่เป็นผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงผลเสียของการ "โกง” ส่วนที่ 6 วันชี้ชะตา บทสรุปของคน "โกง” ผ่านคดีการทุจริตที่คลองด่าน ซึ่งเกิดจากการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนในการร่วมตรวจสอบการทุจริต "คนโกงต้องได้รับการลงโทษ” ส่วนที่ 7 พลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมเห็นแบบอย่างของการทำดี มีความซื่อสัตย์ จากสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์ อดีตผู้นำประเทศ ผู้นำทางศาสนา และภาคประชาสังคม ส่วนที่ 8 เมืองแห่งแสงสว่าง กิจกรรมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง และภาครัฐ ส่วนที่ 9 พลเมืองข่าว ป.ป.ช. กิจกรรมการรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์จำลอง "ACM NEWS” เพื่อเปิดโปงการโกง การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และส่วนที่ 10 รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด ภารกิจและเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมสมัครเป็นเครือข่าย ป.ป.ช. เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี