สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หารือทางวิชาการวิทยาลัยเครือข่าย 5 สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.สุมณฑา พรมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะครู ผู้บริหารวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 5 สถาบันที่ร่วมโครงการระหว่างไทย-จีน ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง แบบทวิภาคี (ทวิวุฒิ 1 +1.5 ปี ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมีเนื้อหาวาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ เรื่อง MOU สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2564 (แบบออนไลน์) ณ สถาบันเทคโนโลจิตรลดา การปรึกษาหารือการอบรมให้นักศึกษา รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โดยมีแนวทางการปรับการจัดเรียนการสอนของนักศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีนได้ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางและการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาให้มีความยั่งยืนภายใต้นโยบาย " หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ระหว่างไทย-จีน และการจัดบุคลากรครูไปควบคุมดูแลนักศึกษาที่ประเทศจีน เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยในความเป็นอยู่ของนักศึกษาระหว่างเรียนต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี