สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการวิทยาลัยเครือข่าย 5 สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.สุมณฑา พรมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะครู ผู้บริหารวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 5 สถาบันที่ร่วมโครงการระหว่างไทย-จีน ในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง แบบทวิภาคี (ทวิวุฒิ 1 +1.5 ปี ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมีเนื้อหาวาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ เรื่อง MOU สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2564 (แบบออนไลน์) ณ สถาบันเทคโนโลจิตรลดา การปรึกษาหารือการอบรมให้นักศึกษา รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โดยมีแนวทางการปรับการจัดเรียนการสอนของนักศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีนได้ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางและการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาให้มีความยั่งยืนภายใต้นโยบาย " หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ระหว่างไทย-จีน และการจัดบุคลากรครูไปควบคุมดูแลนักศึกษาที่ประเทศจีน เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยในความเป็นอยู่ของนักศึกษาระหว่างเรียนต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี