สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2564" โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานจำนวน 55 คน โดยจะออกฝึกงานทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานจริง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับฟังบรรยายเรื่อง "การปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ" จาก ภญ.ธัญพร จารุไพศาลและคณะด้วย

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี