สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร, อ.ปวัตร จันทร์ลาด อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ชยันต์ คงทองวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีในการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนานิคมและโรงเรียนชัยบาล ในการนี้ทางคณะฯ ได้ร่วมหารือทางวิชาการกับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ประเด็นการเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี