สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร, อ.ปวัตร จันทร์ลาด อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ชยันต์ คงทองวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีในการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนานิคมและโรงเรียนชัยบาล ในการนี้ทางคณะฯ ได้ร่วมหารือทางวิชาการกับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ประเด็นการเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี