สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยการประชุมครอบคลุมในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แนวทางการปฏิบัติงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันและการเอาใจใส่ การส่งผลงานประกวดกิจกรรม Best/Good Practice นวัตกรรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 การดูแลพื้นที่ 5 ตำบล โครงการ U2T การเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการเรียนการสอนแบบ offline สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 การประเมินผลการเรียนการสอนและการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ โดยท่านอธิการบดีได้เน้นย้ำถึงหน้าที่ครู 5 ประการ ได้แก่ การสอน การทำผลงานวิจัย/นวัตกรรม การช่วยเหลือชุมชน/บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการมีจิตอาสา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี