สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สจด. มุ่งพัฒนาการศึกษาจับมือ 5 วิทยาลัย เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

          รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา, คุณภูริสร์ ฐานปัญญา ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี, ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และ ดร.มัฆวาน ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการแบบเสมือนจริง (Virtual Signing) กับ Professor Huang Feng อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษารางรถไฟหลิ่วโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางเพื่อผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของของประเทศและภูมิภาค ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
          โดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีไทยทั้ง 5 แห่งกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษารางรถไฟหลิ่วโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลกด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูง สนับสนุนการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง ทั้งโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ ซึ่งมีการขยายเส้นทางอย่างรวดเร็วและมีความต้องการบุคลากรทางด้านการบำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางรางเป็นจำนวนมาก ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค โดยโครงการนี้ริเริ่มโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ซึ่งเริ่มส่งนักศึกษาไปศึกษาที่วิทยาลัยฯ หลิ่วโจวประเทศจีนเป็นรุ่นที่ 1 ต่อมาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก จึงเข้าร่วมโครงการโดยร่วมส่งนักศึกษาไปเรียนในรุ่นที่ 2 และ 3 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐและจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 5 สถาบันเทคโนโลยีของไทย กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษารางรถไฟหลิ่วโจวในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิวุฒิ ระดับ ปวส.ในสาขาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ในรุ่นที่ 4,5,6 และ 7 ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีทั้ง 5 แห่งในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษารางรถไฟหลิ่วโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปีครึ่ง และกลับมาฝึกงานในสถานประกอบการในประเทศไทยอีกครึ่งปี ซึ่งเมื่อเรียนครบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถไฟตามมาตรฐานของประเทศจีน และผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาจีนระดับ HSK3
          รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานก็จะได้รับเงินเดือนค่อนข้างสูง เพราะสามารถทำงานได้จริง ทำงานได้ทันทีและมีความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานทั้งของไทยและภูมิภาค

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี