สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ( Pfizer ) เข็ม 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานการดำเนินการฉีดวัคซีน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนปวช.1 -ปวช. 3 จำนวน 234 คน ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามความประสงค์และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์บริการฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อนุญาตให้คุณครูและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพที่มาปฏิบัติงาน ประสงค์รับการฉีดวัคซีน ( Pfizer ) บูทเข็มที่ 3 ในครั้งนี้ด้วย ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีนให้โรงเรียนในสังกัดที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 ซอยจุฬา 42 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและสร้างความพร้อมในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี