สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ( Pfizer ) เข็ม 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานการดำเนินการฉีดวัคซีน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนปวช.1 -ปวช. 3 จำนวน 234 คน ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามความประสงค์และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์บริการฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อนุญาตให้คุณครูและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพที่มาปฏิบัติงาน ประสงค์รับการฉีดวัคซีน ( Pfizer ) บูทเข็มที่ 3 ในครั้งนี้ด้วย ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีนให้โรงเรียนในสังกัดที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 ซอยจุฬา 42 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและสร้างความพร้อมในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี