สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปิดโครงการ u2t มหาวิทยาลัยสู่ตําบล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา, รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณาจารย์ ผู้นำชุมชน และคณะทำงานโครงการฯ รับฟังสรุปการดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่ร่วมกันกับผู้นำชุมชนและชุมชนในตำบลทองเอน พัฒนาด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การเป็นอยู่ การกินของคนท้องถิ่น พัฒนาขึ้นในรูปแบบวิดีโอและสื่อสารต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยการใช้เทคโนโนโลยีเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อน

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี