สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ได้รับรางวัล “Thailand Vision Zero 2020 ระดับพัฒนา”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานพิธีรับมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมรับมอบรางวัล “Thailand Vision Zero 2020 ระดับพัฒนา” จาก รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เข้าร่วมโครงการ “Thailand Vision Zero 2019” ได้รับการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ ซึ่งผลการประเมินในครั้งนั้น โดยโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์จากตัวชี้วัด ทั้งหมด 119 ข้อ และได้มอบรางวัล “Thailand Vision Zero 2019 ระดับมุ่งมั่น” เพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจึงได้เข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Thailand Vision Zero 2020” และได้ผ่านการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้รับรางวัล “Thailand Vision Zero 2020 ระดับพัฒนา”  ชึ่งได้รับเกียรติจากนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ดำเนินการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมเพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เวลา 14.00 น. ทั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจ และมีความตระหนักในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานภายในโรงเรียนเป็นอย่างมากให้กับทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสถาบัน นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาและรักษาให้โรงเรียนได้มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ก้าวไปสู่มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทัดเทียมกับมาตรฐานสากลต่อไป

 

ชาติภักดิ์/ ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี