สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ทําหน้าที่ประธาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี กรรมการที่ปรึกษา คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ กรรมการ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร กรรมการ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร กรรมการ และนางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง ทำหน้าที่เลขานุการฯ พร้อมนางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2565 โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับด้านธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อาคาร 604)

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี