สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานช่างดนตรีไทย “การสร้างฆ้องหล่อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวสวรรยา ทับแสง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จำนวน 6 คน ภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้เข้าพื้นที่ได้รับวัคซีน 2 – 3 เข็ม และตรวจสารคัดหลั่ง (ATK) เรียบร้อยแล้วทุกคน โดยเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานช่างดนตรีไทย “การสร้างฆ้องหล่อ” ณ บุญเรือนดนตรีไทย จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ บุญขันธ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฆ้องหล่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนในสาขาอาชีพของตนได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี