สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พัฒนาครูและอาจารย์ตามเกณฑ์ PSF

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พัฒนาครูและอาจารย์ตามเกณฑ์ PSF

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 และทางระบบออนไลน์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมพัฒนาครูและอาจารย์ตามเกณฑ์ PSF (Professional Standard Framework ,PSF) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร เป็นผู้บรรยายพิเศษ โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันเรื่องการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ แบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” ด้านการพัฒนาครู / คณาจารย์ให้เชี่ยวชาญในสายวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย และเทคโนโลยีในการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ครูและอาจารย์มีความเข้าใจชัดเจนและสามารถกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่สอนได้ 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี