สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ รุ่น1/2565 เมื่อวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2565

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี