สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ (KM) ครอบคลุมถึงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีและอื่น ๆ สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารงานและเพื่อให้บริการกับภาคประชาชน (Civil Society) การผลิตนักศึกษาเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงประสบการณ์กับผู้เรียน ซึ่งครอบคลุมถึงนักศึกษา อาจารย์ ผู้รับการอบรมและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เข้ามาเรียนหรือหาความรู้จากการจัดฝึกอบรมของทั้งสองสถาบัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือการเชิญอาจารย์ผู้มีความรู้ หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดฝึกอบรม หรือการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่แต่ละสถาบันมีความต้องการและมีความถนัดและสามารถจะนำองค์ความรู้ไปใช้สอน หรือ ให้การอบรมกับอีกสถาบันเพื่อให้เกิดการเติมเต็ม หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเอง สังคม องค์กรและประเทศชาติ (Gab Closing For Educational Improvement) รวมถึงความร่วมมือจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านการเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ (Entrepreneur) หรือการเพิ่มองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อพร้อมที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ทำงาน หรือประกอบธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการให้เกิดผลสำเร็จและมีอนาคตได้ตามความถนัดของผู้เรียน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการจัดประชุมการสัมมนาและความร่วมมือกันกับการจัดทำงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ หลังจากนั้นคณะผู้บริหารร่วมเยี่ยมชมวิทยาลัย ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผนกช่างกลโรงงาน และห้องปฏิบัติการ CNC ชมกลไกรถผ่า และห้องปฏิบัติการยานยนต์ แผนช่างยนต์ ชมห้องเทคนิคพลังงาน ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน ชมห้องปฏิบัติการปิโตรเคมี เยี่ยมชมร้านกาแฟอเมซอนและศูนย์แสดงพลังงานแสงอาทิตย์

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี