สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หนังสือเรียนวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ และหนังสือเรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

หนังสือเรียนวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ และหนังสือเรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน

โดย อ. สัจจาวุฒิ รอดสำราญ

ในปีการศึกษา 2563 อ.สัจจาวุฒิ รอดสำราญ ได้เรียบเรียงหนังสือเรียนจำนวน 2 วิชา คือ หนังสือเรียนวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพสำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหนังสือเรียนวิชา
กฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งหนังสือเรียนทั้ง 2 วิชาได้รับการตีพิมพ์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=uZPI3aH0LZw
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี