สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมหารือกับ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ในประเด็นกำหนดแนวทางการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานด้านการออกแบบดิจิทัล พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ณ หน่วยพัฒนาอาชีพ มูลนิธิฯ ถนนสรรพาวุธ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี