สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ติติยกวี กรรมการที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และทีมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โดยดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้คณะกรรมการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ กล่าวสรุปผลดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี