สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุม Digital University Forum

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุม Digital University Forum

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 17 โดยมีผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvWu_sQRufdGnkLo-2ObHkEBOFvoz2uCUTHieIszwaUtOA?e=SpiWkJ

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี