สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

**** รอบพฤศจิกายน **** สมัครด่วน ****
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 08.30 – 17.00 น.
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 08.30 – 13.00 น.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5

————————————-

#หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ (หลักสูตร 6 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่าย 800 บาท
สำหรับ บุคคลทั่วไป เจ้าของกิจการ/ร้านอาหาร ผู้จัดการ ผู้ดูแล

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. (08.30 น. – Onsite เริ่มลงทะเบียน หน้างาน / – Online เช็คชื่อผ่านระบบ Zoom)

หัวข้อการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
( ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง ) จำนวนไม่เกิน 50 คน/รุ่น
1.หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย
2.มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
3.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
5.การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
6.การสาธิตและฝึกปฎิบัติ (เช่น วิธีการล้างผัก วิธีการล้างมือ การล้างภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง การใช้ บ่อดักไขมัน การใช้ชุดทดสอบ เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี)

เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (ข้อสอบ 50 ข้อ)

————————————-

#หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร (หลักสูตร 3 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่าย 450 บาท
สำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานภายในร้าน อาทิ พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บจาน/ล้างจาน คนขายอาหาร

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-13.00 น. (08.30 น. – Onsite เริ่มลงทะเบียน หน้างาน / – Online เช็คชื่อผ่านระบบ Zoom)

หัวข้อการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
( ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง ) จำนวนไม่เกิน 100 คน/รุ่น
1.หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
2.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
4.การสาธิตและฝึกปฎิบัติ (เช่น วิธีการล้างผัก วิธีการล้างมือ การล้างภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง การใช้บ่อดักไขมัน การใช้ชุดทดสอบ เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี)

เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (ข้อสอบ 20 ข้อ)

————————————-

สมัคร และชำระเงิน
Line : @minifbm ( https://lin.ee/dJQBWQn )
หรือคลิกลิงค์สมัคร Onsite – https://forms.gle/WjhPxCeLyozTHR8o6 / Online – https://forms.gle/cbqx9bNjzwEaLNNL7

*ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าชำระการอบรมทุกกรณี
*การยืนยันสิทธิ์สำเร็จต่อเมื่อโอนเงินชำระแล้วเท่านั้น
*รอบอบรมเปิดเป็นรอบ Onsite หาก ไม่สะดวก สามารถเข้าอบรม Online ผ่าน โปรแกรม Zoom ได้

สอบถามเพิ่มเติม
คุณ ไพโรจน์ คลี่ฉายา(ฟร้อนท์)
ผู้ประสานงานโครงการ
โทร: 084-2968621 (ในเวลาราชการ 09.00-16.30 น.)
Line: @minifbm https://lin.ee/dJQBWQn
Email: minifbm@cdti.ac.th

*** ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นการอบรมตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องมีการผ่านการอบรม โดยทั้งส่วนของเจ้าของ หัวหน้างาน รวมถึงพนักงานภายในร้านหากฝ่าฝืนอาจมีความผิดและมีโทษปรับได้ (ตามมาตรา68) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของประชาชน ในการรับบริการด้านอาหารรวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารด้วย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก และเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการให้มีมาตรฐานตามประกาศดังกล่าว และเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง (*อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ทั้ง 2 หลักสูตรเมื่ออบรมและทำข้อสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรม ซึ่งมีอายุรับรอง 3 ปี ออกโดยทางหน่วยงานอบรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สามารถนำไปยื่นใช้ในการขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกับทางหน่วยงานราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย

#อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร #อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
#อบรมโครงการสุขภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร #ผู้ประกอบกิจการ #onsite #online

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี