loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 42 (1/ปีงบประมาณ 2566) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผล และชี้แจ้งด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ek-z4H7q0-5Fpy4KHm-jWCEB5oE4fRMsj5ZwKOZ4Bm2IGQ?e=1xDkif

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี