สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีมอบประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีมอบประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพนักงานให้การดูแล (Nurse’s aides / Caregiver) รุ่นที่ 3 จำนวน 18 คน โดยเป็นหลักสูตรสถาบันที่ได้รับความอนุเคราะห์การร่างหลักสูตรจากสภาการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนางสาวชนิดา จันทรสาร ตัวแทนฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร และผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีและประธานคณะกรรมการหลักสูตรกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดโครงการ พิธีจัดขึ้น ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Er-9vk8jyv1Gn6LK-GYD6DcBZPwuoQdwQ5MMNsaJfx_Obg?e=B1olSK

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี