สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานภายนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการดำเนินงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ วิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการทำแผนธุรกิจ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ประสบการณ์และความรู้โดยตรงจากผู้ประกอบการตัวจริง

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี