สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจร ตติยกวี ทําหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กรรมการที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค ทำหน้าที่เลขานุการฯ นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) ทบทวนแบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 4 กลุ่ม และการคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพื่อประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการ อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อาคาร 604)

ปภาภรณ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี