สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งเป็นการดําเนินการ ตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจร ตติยกวี ทําหน้าที่ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค ทำหน้าที่เลขานุการฯ นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ทบทวนแบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันฯ เพื่อประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการ อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อาคาร 604)

www.cdti.ac.th img 3747 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี